Informacja Jednostki Krajowej

Informacja Krajowego Zarządu.
8 stycznia 2019
Informacja Jednostki Krajowej
10 stycznia 2019

Czy należy wypowiedzieć umowę przetwarzania danych osobowych, gdy wygaśnie umowa podstawowa? – 10.01.2019

Co do zasady dane osobowe działkowców, w tym członków PZD powinny być przetwarzane w ogrodzie przez członków organów oraz osoby zatrudnione w ROD. Niekiedy może jednak zdarzyć się sytuacja, że dane będą musiały zostać przekazane na zewnątrz, np. do biura rachunkowego, któremu zlecono obsługę księgową ROD.

Wówczas, zarząd ROD winien podpisać z takim podmiotem umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych (wzór dostępny w Przewodniku „RODO w ROD”, który otrzymały wszystkie zarządy ROD). Umowa taka powinna zostać podpisana, niezależnie od umowy podstawowej tj. zlecającej ww. podmiotowi prowadzenie obsługi finansowej ROD.

Zgodnie z wzorem umowy przetwarzania danych osobowych obowiązującym w PZD, może ona zostać rozwiązana w następujących przypadkach:

a) za wypowiedzeniem – w przypadkach przewidzianych w umowie podstawowej oraz tylko wraz z tą umową,

b) za wypowiedzeniem przez PZD wraz z umową podstawową ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy

  • organy administracji państwowej, organy ścigania lub sądy stwierdzą, że podmiot zewnętrzny (przetwarzający dane) naruszył zasady przetwarzania danych osobowych w wyniku kontroli,
  • podmiot zewnętrzny (przetwarzający dane)  w sposób uporczywy lub rażący nie będzie wykonywał obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
c) za porozumieniem stron wraz z wypowiedzeniem umowy podstawowej.

Umowa powierzenia danych osobowych może również wygasnąć. Wygaśnie ona m.in. w przypadku wygaśnięcia umowy podstawowej, na skutek jej zrealizowania (zakończenia okresu, na jaki została zawarta). Wygaśnięcie nastąpi automatycznie. Jednakże z ostrożności, w ww. przypadku umowę powierzenia warto wypowiedzieć, ze skutkiem natychmiastowym – stosownie do art. 365 (1) k.c.

MAP