Informacja z posiedzenia KR PZD.

Narada w Krajowej Radzie.
9 października 2018
XXIV posiedzenie KR PZD
26 października 2018

XXIV posiedzenie Krajowej Rady PZD – 25 października 2018 – 26.10.2018

W dniu 25 października 2018 roku w Warszawie odbyło się XXIV posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Prezes Eugeniusz Kondracki. W posiedzeniu, oprócz członków Krajowej Rady, wzięła udział Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Maria Fojt oraz Prezesi okręgów, niebędący członkami Krajowej Rady.

Porządek posiedzenia został jednogłośnie przyjęty. Na podstawie potwierdzonej frekwencji Prezes PZD stwierdził prawomocność obrad i przystąpiono do omawiania kolejnych punktów porządku posiedzenia.

Krajowy Zarząd PZD zarekomendował nowo wybranego Prezesa OZ – Jerzego Giezka na nowego członka Krajowej Rady PZD. W przeprowadzonym głosowaniu Prezes Giezek został jednogłośnie wybrany do składu Krajowej Rady PZD.

Kolejny temat został omówiony przez mec. Tomasza Terleckiego z Biura Prawnego, a była nim informacja w sprawie realizacji postanowień § 35 ust. 3 Statutu PZD w sprawie wynagradzania członków organów PZD. Pan Terlecki scharakteryzował przebieg prac w tej sprawie oraz przedstawił propozycje i postulaty, jakie zostały zgłoszone przez okręgi. Głos w dyskusji zabrali Wiceprezes PZD Tadeusz Jarzębak, prezes Okręgu w Poznaniu Zdzisław Śliwa, prezes Okręgu w Gorzowie Wielkopolskim Piotr Wilms, oraz Wojciech Seredyński z Legnicy.

Wiceprezes Krajowej Rady Zdzisław Śliwa przedstawił raport w sprawie wyodrębnień ROD z PZD. W raporcie zamieszczono dane statyczne dotyczące liczby ogrodów (liczba działek, ich powierzchnia), które wyodrębniły się ze Związku. Od 2014 roku wyodrębniły się 252 ogrody (na podstawie przepisów art. 69 ustawy o ROD wyodrębniły się 223 ogrody, natomiast art. 72 – 29 ogrodów). Zauważalna jest wyraźna tendencja spadkowa, ponieważ w 2018 roku wyodrębniły się tylko 4 ogrody. Raport opisuje przyczyny i okoliczności wyodrębnień, a także zawiera analizę skutków wyodrębnień dla ogrodów, które zdecydowały się na ten krok, oraz dla PZD. Przedstawiono również sytuację w ogrodach, które się wyodrębniły. Raport potwierdza liczne przypadki ogrodów, których zarządy po wyodrębnieniu wyraziły chęć ponownego włączenia do struktur PZD. Krajowa Rada przyjęła raport wraz z wnioskami z niego wynikającymi, które powinny być realizowane przez okręgi.

Krajowa Rada PZD przyjęła stanowisko w sprawie 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W stanowisku odniesiono się do wydarzeń historycznych z historii Polski oraz do historii polskiego ogrodnictwa działkowego oraz PZD. Krajowa Rada wyraźnie podkreśliła w swoim stanowisku, że 100-tna Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę jest także świętem działkowców.

Następnie Wiceprezes PZD Tadeusz Jarzębak przedstawił informację na temat przebiegu i znaczenia uroczystości dnia działkowca i jubileuszy  w ogrodach i okręgach. Podsumowanie uroczystości dni działkowca wskazuje, że działkowcy i zaproszeni goście chętnie i licznie wzięli w nich udział. Bardzo pozytywnie oceniono poziom przygotowań obchodów oraz ich przebieg. Szczególne znaczenie miały obchodzone jubileusze ogrodów, będące piękną tradycją, którą trzeba kultywować z udziałem struktur okręgowych i związkowych. Informacje na temat uroczystości dni działkowca oraz jubileuszy wskazuje, że działkowcy oraz Związek są aktywnymi podmiotami, których znaczenie i dorobek jest doceniany przez władze samorządowe oraz społeczności lokalne.

Krajowa Rada PZD podjęła uchwałę w sprawie interpretacji § 147 ust. 1 pkt 1 Statutu PZD, dotyczącego opłat ogrodowych, które uiszcza działkowiec w roku nabycia prawa do działki. Temat zreferowała Monika Pilzak z Biura Prawnego. Dokument ten zostanie zamieszczony na stronie internetowej PZD.

Krajowa Rada zatwierdziła regulaminy 10 okręgowych rad. Prezes PZD oznajmił, że treść przyjętych regulaminów została przeanalizowana przez prawników, którzy potwierdzili ich zgodność z przepisami związkowymi. Ponadto Krajowa Rada podjęła uchwałę w sprawie dokooptowania do składu Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców Jerzego Giezka oraz uchwałę  w sprawie wyodrębnienia rodzinnych ogrodów działkowych ze struktur PZD,  a także uchwałę w sprawie przebiegu i znaczenia uroczystości Dni Działkowca i jubileuszy w ogrodach i okręgach.

Prezes PZD Pan Eugeniusz Kondracki podziękował zebranym za aktywne uczestnictwo w posiedzeniu i zamknął obrady.

 

Łukasz Łukomski