Stanowisko KR PZD.

„Mój ogródek” nr wrześniowy.
20 sierpnia 2018
Krajowa Rada przyjęła „Program rozwoju ROD”.
27 sierpnia 2018

STANOWISKO Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zakazu udziału i pełnienia funkcji w organach Związku na skutek odwołania członka Związku ze składu organu PZD – 17.08.2018
STANOWISKO

Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców

z dnia 14 sierpnia 2018 r.

w sprawie zakazu udziału i pełnienia funkcji w organach Związku na skutek odwołania członka Związku ze składu organu PZD

Przedmiotem niniejszego stanowiska jest wyjaśnienie skutków prawnych wynikających z zastosowania sankcji odwołania organu PZD lub jego członka na podstawie § 42 Statutu PZD. Potrzeba rozważenia tych skutków wynika z zastrzeżeń zgłaszanych w tym zakresie przez dwie osoby odwołane w ostatnim czasie ze składu jednej z okręgowych rad. W rezultacie powstał spór co do obecnego statusu tych osób w zakresie ich dalszego członkostwa w pozostałych organach Związku, do których zostali wcześniej wybrani. W ich ocenie nadal piastują funkcje w tych organach. Spór ten może prowadzić do destabilizacji funkcjonowania niektórych jednostek PZD, wobec czego zachodzi konieczność jednoznacznego określenia stanu prawnego wynikającego z powstałej sytuacji.

W tym kontekście należy zaznaczyć, że przedmiotowa kwestia jest jednoznacznie uregulowana w § 42 ust. 5 Statutu PZD. Unormowanie to bowiem stanowi, że „Odwołani członkowie organów nie mogą do końca następnej kadencji wchodzić w skład organów PZD pochodzących z wyboru i pełnić funkcji w organach PZD”. Brzmienie tego postanowienia nie pozostawia pola do interpretacji, gdyż jednoznacznie wskazuje konsekwencje odwołania w zakresie udziału w innych wybieralnych organach Związku. Nie ulega wątpliwości, że w tym względzie Statut wprowadził dla osoby odwołanej zakaz dalszego sprawowania mandatu we wszystkich organach PZD pochodzących z wyboru. Jest to zatem swoista karencja w zakresie pełnienia funkcji w takich organach. Oznacza to, że osoba odwołana ze składu określonego organu PZD przestaje również być członkiem innych organów, do których została wybrana.

Taki skutek odwołania z całą pewnością stanowi istotne ograniczenie praw członkowskich, jednakże wynika on bezpośrednio ze Statutu, a więc z najwyższego aktu prawnego obowiązującego w Związku. Jest to szczególnie istotne, zwłaszcza w kontekście wspomnianych na wstępie zastrzeżeń osób odwołanych ze składu jednej z okręgowych rad. Oznacza bowiem, że przedmiotowy skutek odwołania – w postaci utraty możliwości udziału we wszelkich wybieralnych organach Związku – następuje z mocy samego prawa. Nie ma więc potrzeby wydawania kolejnej uchwały w tym zakresie. Organ odwołujący może co najwyżej stwierdzić ten fakt w swojej uchwale, lecz zawarcie takiego rozstrzygnięcia deklaratoryjnego nie przesądza o skutku określonym w § 42 ust. 5 Statutu PZD. Skutek taki następuje bowiem niezależnie od woli organu dokonującego odwołania. W efekcie nawet brak jakiegokolwiek rozstrzygnięcia w tym zakresie nie wpłynęłoby na wstrzymanie konsekwencji wynikających z tego postanowienia. Zastosowanie sankcji odwołania pociąga za sobą zawsze skutek określony w § 42 ust. 5 Statutu PZD.

Mając zatem na uwadze, że takie rozwiązanie wynika bezpośrednio ze Statutu, należy uznać, że jest ono całkowicie dopuszczalne. Tym bardziej, że postanowienia Statutu PZD podlegały skrupulatnej weryfikacji ze strony Sądu Rejestrowego, który oceniał poszczególne rozwiązania w kontekście ich zgodności z prawem powszechnie obowiązującym. Dokonana rejestracja Statutu PZD przesądza, że również omawiane rozwiązanie określone w § 42 ust. 5 zostało uznane za rozwiązanie zgodne z prawem i w pełni dopuszczalne.

Z powyższych względów należy uznać, że nie ma żadnych podstaw, aby kwestionować skutek odwołania określony w powyższym zapisie statutowym. Pamiętać wszak należy, że każdy członek Związku ma obowiązek przestrzegać Statut PZD. Nie może być mowy o wybiórczym stosowaniu postanowień tego aktu prawnego. Wszyscy członkowie PZD muszą się bowiem podporządkować zapisom statutowym. Jest to zasada zupełnie oczywista, której stosowanie jest właściwe dla wszystkich organizacji, zapewniając im możliwość prawidłowego funkcjonowania. Kwestionowanie poszczególnych zapisów statutowych przez członków Związku doprowadziłoby do destabilizacji w działaniu jednostek PZD. Z tego względu takie zachowanie musi być postrzegane w kategoriach rażącego naruszenia Statutu PZD, co stanowi podstawę do zastosowania dalej idących sankcji wobec osób odwołanych. Żadna organizacja społeczna nie powinna bowiem tolerować działań, które zmierzają do podważenia statutowych zasad funkcjonowanie jego struktur. Takie działania prowadzą bowiem do destabilizacji i uniemożliwiają wykonywanie obowiązków przez daną organizację.

KRAJOWY ZARZĄD

POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2018 r.