Dotacje Urzędu Miasta Częstochowy dla ogrodów na 2018 rok.

Nowy numer miesięcznika „Mój ogródek”
9 marca 2018
Konkursy w ROD w 2018.
9 marca 2018

Dotacje  Urzędu  Miasta  Częstochowy  dla  ogrodów  w  2018  roku.

W  dniu  12  lutego  2018  roku  w  Urzędzie  Miasta  Częstochowy  obradowała   powołana  komisja  ds.  rozpatrywania  wniosków  ROD  o  udzielenie  dotacji  celowej  na  realizację  programu  pomocowego  dla  ROD.  Wśród  członków  komisji  jest  przedstawiciel  częstochowskich  działkowców  Prezes  ROD  „Tysiąclecia”  kol  Grzegorz  Tasarz.

Nabór  wniosków  na  2018  trwał  w  Urzędzie   Miasta   Częstochowy  do  końca  września  2017  roku   zgodnie  z  przyjętym  w  tej  sprawie  regulaminem.  W  tym  okresie   siedem  naszych  ogrodów   złożyło  swoje  wnioski  do  programu  pomocowego  na  2018  rok.

Zgodnie  z  przyjętym  planem  trzyletnim  przez  Radę  Miasta Częstochowy  w  2016  roku  kwota  planowanej  dotacji  dla  ROD  w  roku  2018  wynosi  100.000,00  zł.   ROD  złożyły  swoje  wnioski  na  kwotę  dofinansowania  wynoszącą  179.160,00  zł.   Wartość  realizowanych  zadań  zgłoszonych  przez  ogrody  wynosi  330.700,84  zł.

Komisja  na  swoim  posiedzeniu  uznała,  że  realizacja  zaplanowanych  przez  rodzinne  ogrody  działkowe  działań   w  dużej  mierze  uzależniona  jest  od  wysokości  przyznanej  dotacji  na  ich  realizację.  Na  uwagę  komisji  zwraca  fakt  wysokich  środki   własnych  przeznaczonych  przez  ROD  na  zaplanowane  zadania  inwestycyjno-remontowe.  Dlatego  członkowie  komisji   pozytywnie  ustosunkowali  się  do wszystkich  złożonych  wniosków  rodzinnych  ogrodów  działkowych   i  postanowiła  wnioskować  do  Prezydenta  o  przyznanie  dotacji   dla  w/w  ogrodów  w  kwotach  wnioskowanych  co  skutkować  będzie  zwiększeniem środków finansowych  na  dotacje  dla  ROD.  Wnioski  komisji  zostały  skierowane  na  posiedzeniu  Rady  Miasta  Częstochowy,  która   w  dniu  20  lutego  2018  Uchwałą  nr  740.L.2018    zatwierdziła  dotacje  dla    ROD  w  wysokości  200.000,00  zł.   Do   dnia  01.03.2018  roku  komisja  rozpoznała  i  zatwierdziła    dotację  dla  7  ROD   na  kwotę  164.160,00  zł.

Obecnie  oczekujemy  na  przygotowanie  umów  przez  Urząd  Miasta  z  poszczególnymi  ogrodami  w  celu  przekazania  przyznanych  dotacji.

 

Opracował: Adam Więcławik