Zakończenie szkoleń dla członków władz ROD.

Aktualności
19 stycznia 2018
Prace nad nowym Regulaminem ROD.
26 stycznia 2018

Zakończenie  szkoleń  dla członków  władz  ROD  w  okręgu częstochowskim.

W  dniu  19  stycznia 2018  roku  w  Sali  Miejskiego  Domu  Kultury  Huty  Batory  w  Chorzowie   odbyło  się  ostatnie  w  tym  roku  szkolenie  dla  członków   władz  rodzinnych  ogrodów  działkowych.  W  szkoleniu  uczestniczyli  członkowie  3  ROD  z  Kalet  Woźnik  i Poraja.   Okręgowy  Zarząd   reprezentowali   Dyrektor  Biura  Adam   Więcławik,    oraz    Skarbnik  Okręgu  Krzysztof  Szafel.

Podczas  szkolenia  Dyrektor  Biura  omówił  aktualną  sytuację  Związku, na  którą  składają  się  informacja  z  odbytego   XIII  Nadzwyczajnego  Zjazdu  Delegatów  PZD.  Zjazd  był  zwołany w  celu   przyjęcia  propozycji  zmian  do  Statutu  PZD,  wynikających   z  przyjętej  przez  Sejm  RP   nowelizacji  ustawy  prawo  o  stowarzyszeniach  oraz   podjęto sprawy  rozwoju  rodzinnych  ogrodów  działkowych.  Ważnym  punktem  programu  było  omówiono  sprawy  funkcjonowania  Kolegiów  Prezesów  w  ROD.

Głównym  jednak    tematem  szkolenia  było  przygotowanie  członków  władz  ogrodowych  do  kampanii  sprawozdawczej  w  2018  roku.   Omówiono  szczegółowo   zadania  władz  ogrodu  przed  walnym  zebraniem,  przygotowanie  pełnych  materiałów  sprawozdawczych,  sam  przebieg  zebrania,  oraz  zadania,  które  należy  wykonać  na  ogrodzie  po zakończeniu  zebraniu.  Pomocne  w  tej  sprawie  okazały  się  przyjęte  przez  Krajową  Radę  PZD wytyczne  z  dnia  25  października  2017  roku.

Podczas  szkolenia  omówiono  również sprawy  komputeryzacji  ROD.  Wstępnie   przedstawiono   zalety   programu  DGCS  System PZD,  które  omówił  Dyrektor  Biura.

W  sumie  podczas  całej  akcji  szkoleń  organizowanych  dla  członków władz  ogrodowych w miesiącach  grudzień 2017  i  styczeń  2018  roku  uczestniczyło  219  członków.

Ze  strony  uczestników  podczas  wszystkich  spotkań  tak  w  roku  20017  i  2018  padło  wiele  pytań.  W  dyskusji  mocno  akcentowano  konieczność  przede  wszystkim  ścisłego  przestrzegania  prawa  ogólnego  oraz  związkowego  jak  również  większej  dbałości  o  wygląd  i  lepsze  zagospodarowanie  naszych  ogrodów.  Na  zakończenie  podkreślano  dalszą  potrzebę  organizacji  w  przyszłości  takich  spotkań,  które  umożliwiają  większą  wymianę  doświadczeń  w  zarządzaniu  ogrodami.

Opracował:  Adam  Więcławik