Szkolenie członków władz.

Walne zebrania
16 stycznia 2018
Nowy numer „Mój ogródek”
18 stycznia 2018

Szkolenie  członków   władz  ROD  w  Częstochowie.

 

W  dniu  16  stycznia 2018  roku  w  Sali  Domu  Działkowca  ROD „Chopin”  w  Częstochowie  przy  ul.  Jana  Pawła  II,  który  obchodzi  w tym  roku  jubileusz  85-lecia  odbyło  się  kolejne  w  tym  roku  szkolenie  dla  członków   władz  rodzinnych  ogrodów  działkowych.  W  szkoleniu  uczestniczyli  członkowie  7  ROD  z  Częstochowy.  Okręgowy  Zarząd   reprezentowali   Dyrektor  Biura  Adam   Więcławik,    oraz    członek  OZ  Łukasz  Wywiał  i Zdzisław  Karoń.

Podczas  szkolenia  Dyrektor  Biura  omówił  aktualną  sytuację  Związku  na  którą  składają  się  informacja  z  odbytego   XIII  Nadzwyczajnego  Zjazdu  Delegatów  PZD.  Zjazd  był  zwołany w  celu   przyjęcia    zmian  do  Statutu  PZD,  wynikających   z  przyjętej  przez  Sejm  RP   nowelizacji  ustawy  prawo  o  stowarzyszeniach  oraz   sprawy  rozwoju  rodzinnych  ogrodów  działkowych.  Ważnym  punktem  programu  było  omówiono  sprawy  funkcjonowania  Kolegiów  Prezesów  w  ROD.  Głównym  jednak    tematem  szkolenia  było  przygotowanie  Zarządów  i  ROD  do  kampanii  sprawozdawczej  w  2018  roku.   Omówiono  szczegółowo   zadania  władz  ogrodu  przed  walnym  zebraniem,  przygotowanie  materiałów  sprawozdawczych,  przebieg  zebrania  oraz  zadania,  które  należy  wykonać  na  ogrodzie  po  zebraniu.  Pomocne  w  tej  sprawie  okazały  się  przyjęte  przez  Krajową  Radę   wytyczne  z  dnia  25  października  2017  roku.

Podczas  szkolenia  omówiono  sprawy  komputeryzacji  ROD.  Wstępne   omówienie  zalet  programu  DGCS System PZD    przedstawił  Dyrektor  Biura. Kol.  Łukasz  Wywiał  przedstawił  informację  z  pracy  na  programie.

Ze  strony  uczestników  padło  wiele  pytań.  W  dyskusji  mocno  akcentowano  konieczność  ścisłego  przestrzegania  prawa  ogólnego  oraz  związkowego  jak  również  większej  dbałości  o  wygląd  i  lepsze  zagospodarowanie  naszych  ogrodów.

Opracował:  Adam  Więcławik