Delegaci zabrali głos ws. zmian w statucie

Inauguracja szkoleń dla członków władz ogrodowych w Częstochowie
2 grudnia 2017
Delegaci o potrzebnym rozwoju ROD
9 grudnia 2017

Sylwester Chęciński, OZ Poznań

Wszystkie wprowadzone zmiany w statucie spełniają wymogi dostosowania statutu do ustawy o Stowarzyszeniach. W mojej ocenie wszystkie przyjęte zmiany idą we właściwym kierunku i spełniają oczekiwania działkowców. W sposób szczególny zwrócił uwagę na paragraf 74 i podkreślenie  roli prezesów ROD oraz znaczenia kolegiów prezesów. Zmiany te są ze wszech miast pozytywne – ocenił. Podziękował także za liczne konsultacje i wzięcie pod uwagę wszystkich uwag z okręgu poznańskiego. Delegaci będą głosować za przyjęciem proponowanych w statucie zmian – zadeklarował.

 

Maria Fojt, Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej

W naszej ocenie projekt statutu uwzględnia nie tylko potrzeby ustawowe. Bardzo pozytywnie oceniamy wprowadzenie jednolitej i transparentnej struktury PZD ze szczególnym podkreśleniem ustanowienia Okręgowych Zarządów. W sposób szczególny podkreśliła doprecyzowanie kompetencji komisji rewizyjnych. Znowelizowany statut nastawiony jest na działkowców i zarządy ROD. Będzie on dobrze służył wszystkich jeśli wszyscy członkowie organów PZD w okręgu i ogrodach będą przepisy tego statutu znali i je przestrzegali.

Bartłomiej Kozera, OZ PZD w Opolu

Jesteśmy organizacją demokratyczną, a wszystkie dyskusje podejmuje się u nas przez głosowanie. Potrzeba uznawania woli większości to minimum demokracji. Jak mówił, statut powstał w ogniu polemik i dyskusji i jest dobry, dlatego powinien być zatwierdzony przez Zjazd.

Małgorzata Jasińska, okręg toruńsko-włocławski

Ostatnie dwa lata obfitowały w doniosłe wydarzenia: 35-lecie PZD i 120-lecie ogrodnictwa działkowego. Dzięki Panu Prezesowi PZD Eugeniuszowi Kondrackiemu okres ten został w sposób szczególny wyróżniony. Teraz potrzebne jest otwarcie się na nowe trendy społeczne i kulturowe. Takie otwarcie daje nam nowelizacja statutu. Przygotowany statut jest dobrym dokumentem na miarę oczekiwań działkowców. W sposób jasny i skuteczny normalizuje wszystkie sprawy, określa kierunki rozwoju ogrodnictwa działkowego. Jako działkowcy, społecznicy i działacze jesteśmy dumni z ogrodów i działań PZD. Dziś jako delegaci na Zjeździe mamy zaszczyt znowelizować zapisy statutu, by służył jeszcze lepiej wszystkim działkowcom. To zdarzenie zapisze się na zawsze w naszej historii i za to dziękujemy wszystkim zaangażowanym organom, w tym Prezydium KR PZD, Krajowej Radzie PZD, Komisji Statutowej.

Jerzy Bodzak, okręg lubelski

Konsultacje przeprowadzone w okręgu lubelskim upoważniają nas do akceptacji wprowadzanych w statucie zmian. Znaleziono mądry kompromis w wielu proponowanych zapisach. Popieramy w całości stanowisko Prezydium KR PZD skierowanym w dniu 15 listopada br. do Ministra Sprawiedliwości ws. ustawy reprywatyzacyjnej. Sprawy roszczeń nie są jednostkowe w naszym okręgu, dlatego to dla nas sprawa bardzo ważna. Wskazał także, ze jeśli będą takie możliwości to okręg będzie dążył do tworzenia nowych ogrodów nawiązując współpracę z samorządami. Podziękował także Prezesowi PZD oraz Komisji Statutowej za pracę nad zmianami w statucie, które są dobre.

Stefan Żyła, okręg podkarpacki

Po intensywnych pracach opracowano zmiany statutu, które uwzględniły propozycje zgłaszane od członków organów podczas trwających konsultacji. Opracowany projekt wprowadza zmiany, które wynikają z codziennej praktyki, udoskonala inne zapisy adekwatnie do potrzeb działkowców, ogrodów i Związku. Delegaci z podkarpackiego popierają statut i będą głosować za jego przyjęciem.

Maria Stypułkowska, delegat okręgu łódzkiego

Delegaci z okręgu łódzkiego upoważnili mnie do wyrażenia akceptacji dla zmienianych zapisów statutu. Znowelizowany statut z pewnością usprawni prace działaczom Związku. Praca nad nim była bardzo mozolna, przy dużej odpowiedzialności spoczywającej na barkach Komisji Statutowej. Ostatni rok to nie tylko 120-lecie ogrodnictwa działkowego i prace nad statutem, ale także czas myślenia o przyszłości i tworzenia nowych ogrodów tam, gdzie jest takie zapotrzebowania. Dążmy wszędzie, gdzie nie ma Kolegia Prezesów, by powstały. Musimy odmładzać stare ogrody wypełniając je nowoczesną infrastrukturę dla dzieci i seniorów. Stwórzmy w ogrodach wszystko, by przyszli do nas ludzie. Przyszłość ogrodów zależy od nas wszystkich.